Professor Committee

Chairman of the Professor Committee

Xuefeng WANG

Member of the Professor Committee

Yingen GE

Hao HAN

Yuwei LI

Wei LIU

Mei SHA

Gang ZHAO

Secretary

Shuai JIN