Academic Committee

Chairman of the Subcommittee

Xin SHI

Member of the Subcommittee

Xuefeng WANG

Gang ZHAO

Wei LIU

Hong ZHEN

Hao HAN

Yingen GE

Secretary

Shuai JIN